+48 77 439 77 29
EU

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

[dalej RODO] formujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PHU Agnieszka Żurakowska z siedzibą znajdującą się w Prudniku ul. Wiejska 22/3, 48-200 Prudnik, działająca w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej 48, 48-267 Jarnołtówek.

2. Przetwarzamy dane osobowe przetwarzane będą w celu:

v  Dane Gości hotelowych przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich.

v  Dane Gości gastronomii przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczeniach gastronomicznych np. organizacja wesela, przyjęć prywatnych, konferencji, organizowanie imprez okolicznościowych.

v  Dane Gości konferencyjnych- przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczeniach konferencyjnych, hotelowych i gastronomicznych oraz rekreacyjnych.

v  Prowadzimy rekrutację i gromadzimy dane w tym celu.

v  Administrator przetwarza  dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usług dla celów podatkowych. `

v  Administrator przetwarza także dane w celu usług marketingowych Art.5 ust 1 lit a RODO- pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dotyczy

v  Zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w hotelu poprzez zbieranie numeru telefonu osoby korzystającej z usług hotelarskich Art. 6 ust 1 lit f RODO

v  W celu wypełnienia obowiązku prawnego/wystawianie faktury za usługi/Art. 6 ust 1 lit c RODO

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.

5. Każdy gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt e-mail: recepcja@debowewzgorze.eu

6. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

8. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędny, odmowa podania danych może skutkować:

v  Odmową realizacji usługi hotelowej,

v  Odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju,

v  Odmową wykonania usługi imprezy okolicznościowej,

v  Odmową wykonania oferty handlowej

v  Odmową nawiązania kontaktu.

.


                               Zarząd Hotelu Dębowe Wzgórze